Giới Thiệu Chung

Giới thiệu về Trung tâm

1. Giới thiệu:

Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập ngày 10/07/2015 theo quyết định số 2481/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT, trên sơ sở Khoa Giáo dục quốc phòng trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập tháng 05/1982;

Địa chỉ: Phòng 119 Nhà A4

Số điện thoại Phòng ĐT&QLSV: 0313.735.554

2. Nhiệm vụ:

Giới Thiệu Tổng Quát

Sứ mệnh:

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng là Cơ sở giáo dục có nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên và đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh, phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

 Tầm nhìn: